Pere J. Brunet Estarellas

fotoÀrea de coneixement:  Geografia Humana
Categoria:  Titular d'Universitat (TU)
Edifici: Guillem Colom Casasnovas
Despatx: 40
Telèfon: 971 17 31 57

Perfil

Títols acadèmics

 • Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (1976)
 • Doctor en Geografia per la Universitat de Palma de Mallorca (1982). Títol de la tesi: Los ferrocarriles de la isla de Mallorca

Llocs docents

 • Professor de batxillerat a l’escola concertada Sant Josep Obrer, de Palma (1976- 1978)
 • Adscrit al Departament de Geografia / Departament de Ciències de la Terra de la UIB (des de 1976)
 • Professor titulat de la Universitat de les Illes Balears (des de 1986, vigent)
 • Docència actual als estudis de
  • Geografia

Línies de recerca

 • Espai Forestal
 • Transport i mobilitat
 • Medi ambient
 • Desenvolupament local
 • Sostenibilitat
 • Sistemes de gestió mediambientals
 • A21

Gestió i Administració

 • Cap d’estudis de Geografia. Vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres
 • Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres (des de 2007, actiu)
 • Membre del consell de redacció de la revista Treballs de Geografia i de Territoris: Director de la revista Territoris (des de 2002)

Altres mèrits

 • Membre de la Comissió de Coordinació del Pla Sectorial de Transports. Conselleria d'Obres Púbiques, Habitatge i Transport del Govern Balear 2000- 2003.
 • Participació en l’elaboració i redacció del Pla de Vials no Motoritzats. Conselleria de Medi Ambient. Govern Balear/UIB. 2000- 2001.
 • Coordinador de la recerca Inventari del patrimoni ferroviari de les seccions desafectades dels antics FFCC. de Mallorca. SFM/UIB. 2000 - 2001Representant de la UIB al Comitè Especialitzat Insular (Mallorca) de l’AL21 (CEIAL21), (des de 2008, vigent).
 • Representant de la UIB al Consell Sectorial de Participació Ciutadana, de Territori i Paisatge d’Eivissa. Consell d’Eivissa. 2011.
 • Vinculació docent i investigadora amb altres universitats i entitats: Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Facultad de Arquitectura. Cuernavaca (México). Universidad del Sur. Bahía Blanca (Argentina). Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (Módena, Italia). Departamento di Economia Politica de la Università degli Studi di Modena e Regio Emilia (Modena, Italia). Instituto de Ciencias Sociais da Universidades de Lisboa (ICS-UL). Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) (Curitiba, Brasil). Centro de Estudio de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR) de la Universidad de Pinar (Cuba).

Recerca

Projectes. Investigador principal:

 • Estrategias de coorperación y desarrollo territorial sostenible en Baleares. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). Fecha inicio/finalización del proyecto: 10.12.2003/ 09.12.2005

 

Publicacions

Darrers 10 anys

Articles a revistes científiques

 • Brunet Estarellas P.J La red europea de vías verdes. En: Servicios y Traportes en el desarrollo territorial de España. Grupo de Trabajo de Geografia de los Servicios de la AGE. Sevilla. 2003.
 • Brunet Estarellas,P.J.,Almeida García, F.,Coll López,M., Monteserín Abella, O. Los Planes de Excelencia y Dinamización Turística (PEDT), un instrumento de cooperación a favor del desarrollo sostenible. Boletín de la AGE 39: Desarrollo Territorial Sostenible en España, experiencias de cooperación. Madrid, 2005.
 • Brunet Estarellas P.J.,: Agenda 21, subsidiariedad y cooperación a favor del desarrollo territorial sostenible. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) nº 39: Desarrollo Territorial Sostenible en España, experiencias de cooperación. Madrid 2005.
 • Brunet Estarellas P.J.:Estrategias de cooperación y desarrollo territorial sostenible en las Islas Balears. El papel del gobierno regional e insular en la implantación de las Agendas Locales 21 en las Illes Balears. Desarrollo Territorial 1: Gobernanza territorial en España. Claroscuros de un proceso a partir del estudio de casos. (coordinado por Juan Romero y Joaquín Farinóis). Publicacions de la Universitat de València. Valencia. 2006.
 • Brunet Estarellas, P.J., Petrus Bey, J.Mª, Coll López, M.: Agenda 21 local: de la recogida de datos a la definición de indicadores de sostenibilidad. Revista Internacional Sostenibilitat,Tecnologia i Humanisme núm. 5. Càtedra UNESCO de Sostenibilidad. Valencia 2010 http://www.catunesco.upc.edu/publicacions/periodiques/revistaiSTH

Articles a altres tipus de revistes

 • Brunet Estarellas, P.J.: El model ferroviari mallorquí. Revista El Mirall núm. 192. OCB. Palma 2008.

Llibres i Capítols de llibre

 

Llibres

 • Brunet Estarellas, P.J. (2011):L’Agenda 21 i el seu entorn: actors i bones pràctiques. Estudis OPL (monografia núm. 10). Observatori de Polítiques Locals. Consell de Mallorca. Palma.

Capítols de llibre

 • Brunet Estarellas, P.J. (2001, 2002, 2003): Transport. A. L’Estat del Medi Ambient a les Illes Balears. Fundació Sa Nostra. Palma.
 • Brunet Estarellas, P. J., Ramis Sastre, M. (2004):Transporte y energía. la (in)sostenibilidad del modelo de crecimiento de las islas Baleares. El caso de Mallorca. CONAMA VII. Cumbre de Desarrollo Sostenible. Madrid.
 • Brunet Estarellas, P.J. (2004): Construcció de pedra en sec i camins a Mallorca: de la catalogació a la gestió. Homenetge al Doctor Emili Giralt i Raventós. Estudis d’Història Agrària. Publicacions de la Universitat de Barcelona. Barcelona.
 • Brunet Estarellas, P.J. (2008): Protección, conservación y gestión sostenible de las infraestructuras ferroviarias abandonadas a favor del desarrollo local. III Congreso Internacional de Patrimonio Cultural y Cooperación al desarrollo. Universidad Politécnica de Valencia. València.

Altres recursos